Ниво на корисникот: / 0
НајлошоНајдобро 

Актуелно - Актуелности

Денес, 30.09.2014 година (вторник) ќе се оддржи Деветнаесетатта седница на Советот на Општина Делчево, седницата ќе се оддржи во салата на Спомен-домот „АСНОМ“-Делчево, со почеток во 12.00 часот.

За седницата е предложен следниот

 

Дневен ред

 

            -Усвојување на Записникот од 18.седница

1.Предлог-Одлука за верификација на мандат на член на Советот на Општина Делчево;
Образлагач: Драган Христов-Претседател на Советот на Општина Делчево.

2.Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на ФК „Брегалница Голак“-Делчево.
3.Предлог-Одлука за одобрување на паричен надоместок на лицето Орхан Бајрамов од Делчево;
4.Предлог-Одлука за одобрување на паричен надоместок на лицето Никола Синдраковски од Делчево;
5.Предлог-Одлука за одобрување на паричен надоместок на лицето Жикица Стоилова од Делчево;
Образлагач: По точките 2,3,4 и 5- Дарко Шехтански, Градоначалник на Општина Делчево

6.Предлог-Одлука за давање согласност за формирање на групи со поголем број на деца во ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево;
7.Предлог-Одлука за давање согласност за отуѓување на отпаден материјал-стари салонитни табли;
Образлагач:Тони Ивановски-Директор на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево.

8.Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за 2013/2014 година;
9.Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за 2014/2015 година;
Образлагач: Валентина Михаиловска-Директор на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево.

10. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2013/2014 година;
11. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2014/2015 година;
Образлагач: Сашко Ивановски-Директор на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево.

12. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на СОУ „М.М.Брицо “-Делчево за  учебната 2013/2014 година;
13. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за учебната 2014/2015 година;
Образлагач:Билјана Петровска-ВД Директор на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево.

 14. Предлог-Одлука за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Делчево за 2014 година;
Образлагач: Анка Христова-Раководител на Одделението за финансиски прашања.

15. Предлог-Одлука за прифаќање на Иницијатива за изработка Детален урбанистички план (ДУП) за КП6017/0  дел од  Урбана единица - 1 дел град Делчево, Општина;
16. Предлог-Одлука за прифаќање на Иницијатива за изработка Детален урбанистички план (ДУП)  Лесна индустрија и сервиси м.в. ,,Дервишица,,во град Делчево  дел од блок 1,4, Урбана единица 1
Образлагач: По точките 15 и 16-Горан Петровски-Раководител на Одделението за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животната средина.

 17. Прашања и предлози на членови на Совет. 

 

 II

Присуството на членовите на Советот на Општина Делчево е задолжително, а секое отсуство потребно е да се пријави кај Претседателот на Советот на Општина Делчево.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Драган Христов

Share/Save/Bookmark